Miejska rEVolucja | Polityki, przykłady i tempo elektryfikacji transportu w miastach w Niemczech i Polsce

Podpisanie Katowickiego Partnerstwa na rzecz E-Mobilności podczas 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) w 2018 roku stanowiło kamień milowy na drodze do globalnego podejścia do elektryfikacji mobilności i dekarbonizacji sektora transportu. Dla Polski jako szóstego i Niemiec jako największego pod względem sprzedaży rynku samochodów osobowych w Europie było to kolejne potwierdzenie ważnego trendu. Silna i długotrwała współpraca gospodarcza jest charakterystyczna dla stosunków obu krajów, a motto programu ramowego, Driving Change Together, odzwierciedla ich wspólne ambicje w zakresie elektryfikacji sektora transportu.

W tym właśnie celu oba kraje postanowiły rozszerzyć swoją współpracę w dziedzinie elektromobilności poprzez projekt Int-E-Grid, finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej, w celu zbudowania kompleksowej platformy do spraw elektromobilności i wymiany doświadczeń oraz opracowania politycznych zaleceń dla władz lokalnych i krajowych. Współpracę opartą na zaufaniu i przyjaźni, niezbędne do realizacji ambicji Katowickiego Partnerstwa; współpracę zgodną z podejściem UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Dopiero w lipcu 2021 roku Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwany pakiet propozycji legislacyjnych Fit for 55 w zakresie polityki klimatycznej, odnoszący się do celu 55-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 roku w stosunku do roku bazowego 1990. Ten cel jest głównym elementem unijnej strategii, która ma doprowadzić do neutralności klimatycznej do 2050 roku, i jest obecnie zapisany w unijnym akcie prawnym dotyczącym ochrony klimatu. Jest on znacznie bardziej ambitny niż poprzednio obowiązująca wartość 40% i zwiększa pilną potrzebę transformacji w kierunku mobilności bezemisyjnej.

Skuteczność tych wysiłków zależy przede wszystkim od zdolności do stworzenia spójnego pakietu obejmującego wiele różnych instrumentów i środków na szczeblu europejskim i krajowym, a także od umożliwienia zmiany w mobilności tam, gdzie gęstość zaludnienia jest największa ─ w miastach.

Obniżenie emisyjności transportu, głównie poprzez elektryfikację pojazdów miejskich, stanowi już część krajowych i lokalnych strategii mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i złagodzenie zmiany klimatu. Trudno jednak oczekiwać poprawy stanu miejskiej elektromobilności bez ciągłej współpracy, zwłaszcza państw UE, oraz wymiany najlepszych praktyk i dobrych rozwiązań.

Dlatego też autorzy niniejszego opracowania badają obecny stan polityk wpływających na elektryfikację mobilności miejskiej i przedstawiają rekomendacje dla miast w Niemczech i Polsce, jak skutecznie wspierać elektromobilność. W ten sposób wspomagają dyskusje prowadzone w ramach Polsko-Niemieckiej Platformy Elektromobilności, w której oba kraje współpracują nad osiągnięciem wspólnego celu, jakim jest przeprowadzenie koniecznych zmian.

Analiza „Sieci dystrybucyjne. Planowanie i rozwój” powstała w ramach polsko-niemieckiego projektu Int-E-Grid, który jest realizowany przez Forum Energii wraz z Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych oraz Agorą Verkehrswende. Projekt jest wspierany przez European Climate Initiative (EUKI).

 

Data publikacji: 31 grudnia 2021

Pliki do pobrania

Raport Raport
Autorzy opracowania

dr Sandra Wappelhorst,

Kyle Morrison - International Council on Clean Transportation, ICCT

Współpraca:

Jacek Mizak - Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

Ernst-Benedikt Riehle - Agora Verkehrswende

Klaudia Wojciechowska - Forum Energii