BOWE2X - morska energetyka wiatrowa i wodór

Technologie wodorowe i rozwój energii odnawialnej będą miały zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Unia Europejska ma ambicje stania się liderem w obu sektorach poprzez wdrażanie strategii wodorowych oraz rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Niniejszy raport jest efektem międzynarodowego projektu zatytułowanego "Baltic Offshore Wind Electricity to Hydrogen, Synthetic Gas and Liquid Fuels in the Baltic Sea" (akronim: BOWE2X).

Projekt jest finansowany przez Program Interreg Region Morza Bałtyckiego i jest realizowany przez konsorcjum czterech organizacji partnerskich:

1. Uniwersytet w Greifswaldzie z Niemiec,
2. Niemieckiej Fundacji Morskiej Energetyki Wiatrowej (Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE),
3. Agencja Energetyczna dla południowo-wschodniej Szwecji (Energikontor Sydost AB) oraz
4. Forum Energi (FE) z Polski.

Ogólnym celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie aktualnego stanu, przyszłego potencjału i barier rozwoju technologii power-to-X (skupiającej się głównie na zielonym wodorze zasilanym z morskiej energii wiatrowej). Szczególna uwaga poświęcona jest regionowi Morza Bałtyckiego. Raport identyfikuje bariery, które powinny zostać usunięte w przyszłych projektach, aby umożliwić dynamiczny rozwój obu technologii.

W niniejszym dokumencie technologie zielonego wodoru i morskiej energii wiatrowej są opisane w oddzielnych rozdziałach, ze szczególnym uwzględnieniem obecnego stanu rozwoju i przyszłego potencjału oraz uwarunkowań politycznych.

Przeanalizowano również możliwe rozwiązania sprzężenia wodoru i morskiej energii wiatrowej. Tam, gdzie było to możliwe, informacje podano dla całej UE oraz dla każdego z krajów regionu Morza Bałtyckiego z osobna. Ponadto, raport w ogólnym zarysie przedstawia aktualny stan rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i technologii power-to-X.

Raport dostępny jest wyłącznie w języku angielskim.


Data publikacji: czerwiec 2021