Polityka prywatności

 Co znajdziesz w tym dokumencie?  

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.  

Politykę podzieliliśmy na cztery części:  
I. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;  
II. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla kontaktu z nami, rekrutacji oraz zapisu do newslettera,  
III. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach, 
IV. informacje o plikach cookies.  

 I. Postanowienia ogólne

 § 1. Administrator 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli: Fundacja Forum Energii z siedzibą Warszawie. W dalszej części Polityki prywatności określamy się jako „Administrator”
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000625996, NIP 7010592388, REGON 364867487. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe. 
 3. Możesz skontaktować się z nami: 
  a. listownie: ul. Wspólna 35 lok. 10, 00-519 Warszawa
  b. e-mailem na adres: info@forum-energii.eu.
 4. Powołaliśmy również Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@forum-energii.eu.

  § 2. Pojęcia używane w Polityce prywatności 

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami: 

 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem: forum-energii.eu/pl,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz, 
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj
 4. „Social media” – portale społecznościowe Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn.

  
§ 3. Zabezpieczenie danych osobowych 

 1. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.  
 2. Zwracamy uwagę, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z Serwisu jest:   
  a. złośliwe oprogramowanie (ang. malware),  
  b. programy szpiegujące (ang. spyware),  
  c. wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod godne zaufania podmioty (tzw. phishing), 
  d. działania hakerów zmierzające do włamania się do systemów teleinformatycznych. 

  
§ 4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych 

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego: 
  a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
  b. możesz dokonywać ich sprostowania, 
  c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO, 
  d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO. 
 2. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości. 
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki. 

 
§ 5. Prawo sprzeciwu 

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe: 
  a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; 
  b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych. 
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki. 

 
§ 6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa. 

 
§ 7. Pytania do  Polityki  

W przypadku pytań dotyczących Polityki - daj nam znać. 

 II. Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami
 

 § 8. Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, list, e-mail lub telefon 

Jeżeli kontaktujesz się z nami na nasz numer telefonu, adres e-mail, wysyłasz do nas list lub wypełniasz formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy;
 • marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z naszymi usługami, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowania treści Serwisu do Twoich zainteresowań oraz usprawniania funkcjonalności Serwisu, oferowanych przez nas usług oraz na badaniu opinii.

b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. 

 c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy. Bez stosownej zgody nie będzie również możliwe otrzymywanie przez Ciebie informacji handlowych na Twój numer telefonu lub adres e-mail. 

 d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Prawo nawiązania z Tobą kontaktu, rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy, dostosowywanie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie do Twojej sytuacji oraz marketing naszych usług, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji, na dostosowaniu treści Serwisu oraz usprawnianiu funkcjonalności Serwisu i usług oferowanych przez Administratora, a także na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne.

 f. Komu przekażemy Twoje dane?

 • Poczcie, 
 • podmiotom dostarczającym nam usługę poczty elektronicznej, 
 • agencjom marketingowym,
 • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas (jeżeli kontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy), 
 • podmiotowi dostarczającemu narzędzia do analityki ruchu prowadzenia marketingu w naszym Serwisie. 

 g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas: 

 • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń; 
 • jeżeli zwróciłeś się do nas w sprawie zawarcia z nami umowy, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas potrzebny na przygotowanie oferty dla Ciebie i podjęcia przez Ciebie decyzji w jej przedmiocie. Jeżeli nie zawrzesz z nami umowy, wówczas usuniemy Twoje dane, chyba że zaistnieje między nami spór, wówczas Twoje dane będziemy przechowywali do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń. 

 h. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie? 

Nie. 

 i. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Z uwago na korzystanie z narzędzi do analityki Serwisu dostarczanych przez Google może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. 

§ 9. Rekrutacja

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy lub w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej,
 • w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez nas.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

 • podanie danych przez kandydata na stanowisko pracy w zakresie objętym art. 221 1 i 2 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 • podanie danych przez kandydata na współpracownika jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W przypadku rekrutacji na pracownika:

 • 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy, czyli zawarcie i wykonanie umowy, a także realizacja obowiązku prawnego,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes,
 • 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji oraz w przypadku podania przez Ciebie innych danych (np. wizerunek, zainteresowania), niż wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

W przypadku rekrutacji na współpracownika:

 • 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, zawarcie i wykonanie umowy, realizacja prawnego obowiązku oraz nasz prawnie uzasadniony interes. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Poszukiwanie pracowników i współpracowników, których kwalifikacje najbardziej nam odpowiadają, zapewnienie bezpieczeństwa kandydatom biorącym udział w rekrutacji, ochrona mienia i zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby nas na szkodę, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

 • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas, 
 • podmiotowi dostarczającemu narzędzia do analityki ruchu prowadzenia marketingu w naszym Serwisie,
 • podmiotom świadczącym wsparcie prawne,
 • dostawcy poczty elektronicznej.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 • do zakończenia procesu rekrutacji,
 • w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Z uwago na korzystanie z narzędzi do analityki Serwisu dostarczanych przez Google Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r.


§ 10Newsletter

Jeżeli zapisujesz się do naszego newslettera, zwróć uwagę na następujące sprawy:
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Marketingowym, polegającym na promowaniu nas oraz naszych usług, wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań. 

 b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO. 

 c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych. 

 d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

 e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Promowanie naszych usług, doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.  

 f. Komu przekażemy Twoje dane?

 • dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów, 
 • agencjom marketingowym i dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu,
 • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas, 
 • podmiotowi dostarczającemu narzędzia do analityki ruchu prowadzenia marketingu w naszym Serwisie.  

 g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas: prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

 h. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie? 

Nie. 

 i. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Z uwago na korzystanie z narzędzi do analityki Serwisu dostarczanych przez Google Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r.

 

III. Nasze profile w Social media 

 § 11. Korzystanie z naszych profili w Social media 

Jeżeli korzystasz z naszych profili w Social media, zwróć uwagę na następujące sprawy:  
a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,  
 • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,  
 • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,  
 • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszych profilach, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,  
 • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez dostawców Social mediów danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez dostawców Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.  

 b Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.  

 c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.  

 d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.  

 e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.  

 f. Komu przekażemy Twoje dane?

Dostawcom naszych Social mediów. 

 g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:  

 • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;  
 • obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media. 

 h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. 

 i. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie? 

Nie. 

 

 IV. Informacje o plikach cookies


 § 12. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy 

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach: 
  a. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w tym utrzymania Twojej sesji, 
  b. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu. 
 3. W przypadkach opisanych w ustępie 2 lit. b powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych: 
  a. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
  b. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, by optymalizować jego działanie,
  c. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki, 
  d. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
  e. Twoje dane osobowe przekażemy do dostawców narzędzi analitycznych, 
  f. Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań statystycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w tych celach; 
  g. mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane w celach statystycznych i marketingowych będą przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dokładnie do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r., 
  h. udostępnienie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział treści dopasowanych do Twoich działań w naszym Serwisie. 

 § 13. Rodzaje plików cookies 

 1. W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies: 
  a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia, 
  b. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 2 lata) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie, 
  c. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie, narzędzi marketingowych oraz właścicieli portali społecznościowych. 
 2. Pełną listę plików cookies wraz z okresami ich ważności znajdziesz w załączniku nr 1 do Polityki. 

 
§ 14. Jak usunąć pliki cookies 

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. 
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego. 
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 

 
§ 15. Jak blokować pliki cookies 

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.  
 2. Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami:  


§ 16. 
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu 

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie tzw. niezbędnych plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie tej grupy plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc dokończyć wypełniania deklaracji członkowskiej w Serwisie. 

 
§ 17. Zewnętrzne pliki cookies 

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. 
 2. Korzystamy z usług: 
  a. Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics oraz Google Tag Manger. Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu. Działanie Google Analytics możesz zablokować, wykorzystując w tym celu dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
  b. Meta Platforms Ireland Ltd w ramach usługi Pixel. Usługa ta pozwala nam optymalizować działania marketingowe, analizować ruch w Serwisie i informacje o odbiorcach naszych treści.
 3. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 4. Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dokładnie do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. 

Szczegółowa lista plików cookies wykorzystywanych w Serwisie znajduje się poniżej:

  

 

NAZWA

CZAS WYGAŚNIĘCIA

OPIS

RODZAJ

NMCMSSESSID

1 rok

ciastko sesyjne (wewnętrzne) systemu CMS

wymagane (sesja)

nmcmpv2

1 rok

ciasto wewnętrzne

zapamiętuje ustawienia preferencji/zgód cookies

_ga

2 lata

Służy do rozróżniania użytkowników.

_ga_<identyfikator-kontenera>

2 lata

Służy do przechowywania stanu sesji.